info@z-company.nl
+31 (0)40 7802442
Regulamin

Regulamin

Niniejsze Warunki dotyczą wszystkich sprzedaży, ofert, umów i dostaw dokonywanych przez Sprzedającego. Sprzeczne i dodatkowe warunki wszelkich takich dokumentów zostaną uznane za usunięte i niewiążące dla stron, z wyjątkiem przypadków, gdy Sprzedający wyraźnie uzgodnił na piśmie. Warunki niniejszej umowy mogą być modyfikowane lub uzupełniane wyłącznie na piśmie i podpisane przez obie strony.

Potwierdzenie zamówienia

Zamówienia Kupującego nie są wiążące dla Sprzedającego, dopóki nie zostaną potwierdzone przez Sprzedawcę na piśmie lub za pomocą dowolnych wybranych przez niego środków elektronicznych. O ile pisemnie nie uzgodniono inaczej, wszystkie oferty Z-SPÓŁKI dla kupującego są całkowicie wolne od zobowiązań i są ważne przez trzydzieści dni od daty ich przesłania drugiej stronie.

Oplata

Płatność faktur jest wymagalna w ciągu trzydziestu dni od daty faktury, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie. Płatność należy zdeponować lub przelać na konto bankowe lub żyrowe wskazane przez Z-COMPANY, w euro i zawiera podatek VAT. Data rozliczenia wskazana na wyciągach bankowych / żyrowych Z-COMPANY będzie decydująca przy ustalaniu terminu płatności. Kupujący nie jest uprawniony do żadnego zawieszenia ani ugody.

Zawarcie umów

Umowa z Z-COMPANY zostaje zawarta tylko wtedy, gdy Z-COMPANY potwierdzi umowę poprzez potwierdzenie zaangażowania (e-mailem lub w inny sposób). Sprzeciw wobec treści tego potwierdzenia należy złożyć listem poleconym lub pocztą nie później niż trzy dni po otrzymaniu, w przypadku braku potwierdzenia, że ​​odbiorca wyraził zgodę na treść potwierdzenia.

Warunki dostawy i dostawy

Kupujący jest zobowiązany do odbioru przedmiotów przedstawionych mu przez Z-COMPANY. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, dostawa zostanie dokonana fabrycznie („ex Works”), Collse Heide 54, 5674VN Nuenen, Holandia, zgodnie z Incoterms 2010. Ryzyko przenosi się na kupującego z chwilą przedstawienia przedmiotów kupującemu lub przewoźnikowi, który zaangażował. Jest to moment, w którym Z-COMPANY informuje kupującego, że towary są gotowe do dostarczenia z magazynu.

ceny

Stawki wskazane w ofertach i tabelach stawek Z-SPÓŁKI nie zawierają podatku VAT i mają zastosowanie wyłącznie do podanych tam kilogramów i / lub jednostek. Stawki w ofertach oparte są na dostawie z fabryki zgodnie z Incoterms obowiązującymi w dniu oferty. „Fabryka” będzie obejmować teren przemysłowy Z-COMPANY w Holandii.

Kontrola i reklamacje

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia jakości i ilości towarów lub usług natychmiast po ich dostarczeniu. Wszelkie wady dotyczące jakości lub ilości należy zgłaszać na piśmie w ciągu 24 godzin od dostawy, podając charakter i zakres reklamacji. Inne reklamacje muszą w każdym przypadku dotrzeć do Z-COMPANY w ciągu czterech dni roboczych od otrzymania przedmiotów. Bez pisemnego zawiadomienia uważa się, że kupujący zatwierdził dostarczone produkty lub usługi, a reklamacje dotyczące nich nie będą już akceptowane.

Odpowiedzialność i odszkodowanie

Z wyjątkiem przypadków umyślności lub lekkomyślności z własnej strony lub ze strony przełożonych, Z-COMPANY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą ponieść nabywca, jego pracownicy lub inni agenci lub osoba trzecia, ponieważ konsekwencja niedostosowania dostarczonych przedmiotów lub usług świadczonych przez Z-COMPANY, wadliwych przedmiotów dostarczonych lub usług przez Z-COMPANY oraz szkód wynikających z wszelkich porad udzielonych przez Z-COMPANY dotyczących tych przedmiotów lub świadczonych usług przez Z-COMPANY, a także za szkody wynikłe z nieterminowej, nieprawidłowej lub niekompletnej dostawy danych produktów lub usług.

Gwarancja

Gwarancje na produkty zakupione w innym miejscu przez Z-COMPANY będą udzielane tylko wtedy, gdy dany producent / dostawca faktycznie wyda gwarancję, chyba że kupujący i Z-COMPANY wyraźnie ustalą inaczej na piśmie.

Anulowanie

Odwołanie przez kupującego umowy zawartej ze Z-COMPANY jest możliwe wyłącznie za zgodą Z-COMPANY. Jeżeli Z-SPÓŁKA wyrazi zgodę na anulowanie, kupujący jest niezwłocznie winien Z-SPÓŁKĘ karę umowną w wysokości 25% wartości faktury (z VAT).

Osada

Z-COMPANY będzie we wszystkich przypadkach uprawniona do zaspokojenia wszystkich roszczeń od nabywcy przeciwko Z-COMPANY o wartości pieniężnej w stosunku do roszczeń od Z-COMPANY i firm, które są w jakikolwiek sposób powiązane z Z-COMPANY z nabywcą. Jeżeli kupujący jest w jakikolwiek sposób częścią grupy firm, nabywca będzie również postrzegany w rozumieniu tego artykułu jako wszystkie firmy należące do tej grupy w jakikolwiek sposób.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Wszystkie umowy zawarte z Z-COMPANY, do których odnoszą się niniejsze warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Konwencje Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i podobne konwencje nie mają zastosowania.